ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen4
UDI19
CSU

Agenda Algemene Ledenvergadering UDI’19 - Maandag 12 december 2022

Algemeen

Maandag 12 december 2022 wordt de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van UDI’19 gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis en begint om 20.00 uur.

Toegang tot en besluitvorming in de algemene ledenvergadering:

Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Jeugdleden hebben geen toegang doch kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijk vertegenwoordiger. Ieder seniorlid heeft 3 stemmen, ieder jeugdlid heeft één stem, welke kan worden uitgebracht door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Hieronder treft u de Agenda aan, dit is tevens een uitnodiging.

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen Stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 08 november 2021/ extra ALV 14 februari 2022
 4. Inhoudelijk jaarverslag vereniging seizoen 2021 – 2022
 5. Financieel Verslag seizoen 2021 – 2022
  Leden die de boekhouding wensen in te zien dienen daarvoor een afspraak te maken met de penningmeester, Nancy de Blaauw (tel 06-18977009)
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Benoeming leden Kascontrolecommissie
 8. Vaststelling begroting seizoen 2022–2023.
 9. Benoeming Leden Stemcommissie
 10. Verkiezing Bestuursleden
  Kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen bij bindende voordracht gesteld worden door tenminste 10 leden van de vereniging, mits zij daarvan tenminste acht en veertig (48) uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk, door die leden en door de kandidaten getekend kennis hebben gegeven aan de secretaris.

  Aftredend en niet herkiesbaar Nancy de Blaauw als penningmeester van de vereniging
  Aftredend en niet herkiesbaar Harold van Zutphen als bestuurslid Voetbalzaken
  Aftredend en niet herkiesbaar Ben Vogels als secretaris van de vereniging

  Het algemeen bestuur draagt Tiny van Hek voor als Bestuurslid vrijwilligers zaken.
  Het algemeen bestuur draagt William van der Steen voor als beoogd Bestuurslid voetbalzaken en vervanger van Harold van Zutphen.
  Ook voorgedragen wordt Joost van Oort als beoogd Secretaris van de vereniging en vervanger van Ben Vogels            
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.